1. ധ്വനിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ശബ്ദിക്കുക
    1. കാവ്യ.
    2. ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചമത്കാരകാരിയായ മറ്റൊരർഥംകൂടി തോന്നുക, ധ്വനി ഉണ്ടാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക