1. ധ്വനിഗ്രഹം

    1. നാ.
    2. കേൾക്കൽ
    3. കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്, ചെവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക