1. ധ്വനിതം

    1. നാ.
    2. മേഘനിർഘോഷം
    3. ധ്വനിയായി പ്രതീതമാകുന്നത്
    4. കേട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക