1. ധ്വനിവിജ്ഞാനം

    1. നാ.
    2. ഉച്ചാരണശബ്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക