1. ധ്വസ്തി

    1. നാ.
    2. ധ്വംസം, നാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക