1. ധൗതി

    1. നാ.
    2. ഊറ്റ്, നദി
    3. യോഗാഭ്യാസങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക