1. ധൗമ്യൻ

    1. നാ.
    2. പാണ്ഡവരുടെ കുലഗുരുവായ മഹർഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക