1. ധർമകായൻ

    1. നാ.
    2. ബുദ്ധൻ
    3. ഒരു ജൈനസന്ന്യാസി
    4. അവലോകിതേശ്വരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക