1. ധർമകർമം

    1. നാ.
    2. ധർമം ചെയ്യൽ, കർത്തവ്യനിർവഹണം, മതപരമായ ക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക