1. ധർമഘ്ന

    1. വി.
    2. ധർമത്തെ ഹനിക്കുന്ന, ധർമത്തിന് എതിരായ
  2. താർമകൻ

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക