1. ധർമചര്യ

    1. നാ.
    2. ധർമം ആചരിക്കൽ, കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക