1. ധർമചരൻ

    1. നാ.
    2. ധർമനിഷ്ഠ ഉള്ളവൻ, നിയമം പാലിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക