1. ധർമചാരിണി

    1. നാ.
    2. പതിവ്രത
    3. ധർമം ആചരിക്കുന്നവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക