1. ധർമത്യാഗം

    1. നാ.
    2. ധർമം ഉപേക്ഷിക്കൽ, ധർമത്തെ കൈവെടിയൽ, സ്വധർമം അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കൽ, മതത്തെ തിരസ്കരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക