1. ധർമദേശകൻ

    1. നാ.
    2. ധർമം ഉപദേശിക്കുന്നയാൾ, ഗുരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക