1. ധർമനിന്ദ

    1. നാ.
    2. പാഷണ്ഡത, ദൈവനിന്ദ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക