1. ധർമപത്നി

    1. നാ.
    2. യഥാവിധി വിവാഹംചെയ്ത പത്നി, സഹധർമിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക