1. ധർമഭഗിനി

    1. നാ.
    2. മതവിശ്വാസത്തിലെ സഹോദരി, ആത്മീയസഹോദരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക