1. ധർമരാജൻ

    1. നാ.
    2. യമൻ
    3. യുധിഷ്ഠിരൻ
    4. ബുദ്ധൻ
    5. ധർമിഷ്ഠനായ രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക