1. ധർമലോപം

    1. നാ.
    2. ധർമം പാലിക്കുന്നതിലുള്ള ഉപേക്ഷ, കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തൽ, ധർമലംഘനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക