1. ധർമവത്ത്

  1. വി.
  2. ധർമം പാലിക്കുന്ന, സദാചാരനിഷ്ഠയുള്ള, നീതിനിഷ്ഠയുള്ള
 2. ധർമവിത്ത്

  1. നാ.
  2. ധർമത്തെ അറിയുന്നവൻ
 3. ധർമവിധി

  1. നാ.
  2. ധാർമികനിയമം, ധർമം നിർദേശിക്കുന്ന മാർഗം
  3. മതാനുശാസനം
  4. നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക