1. ധർമവൃതിക്രമം

    1. നാ.
    2. ധർമത്തിൻറെ ലംഘനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക