1. ധർമവൃദ്ധൻ

    1. നാ.
    2. ധർമത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ പക്വതപ്രാപിച്ചവൻ, അത്യന്തം ധർമനിഷ്ഠയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക