1. ധർമവ്യാധൻ

    1. നാ.
    2. ധാർമികനായ വേടൻ
    3. ഒരു മഹാഭാരതകഥാപാത്രം, ശാപംമൂലം വേടനായിത്തീർന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക