1. ധർമശാല

  1. നാ.
  2. നീതിന്യായക്കോടതി
  3. വഴിയമ്പലം, സത്രം
  4. ആതുരാലയം
 2. ധർമശീല

  1. വി.
  2. ധർമത്തിൻറെ മുറകൾ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള, ധാർമികശീലമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക