1. ധർമശാസനം

    1. നാ.
    2. ധർമത്തിൻറെ അനുശാസനം, ധാർമിക നിയമസംഹിത
    3. മതാനുശാസനം, സ്മൃതി
    4. നിയമസംഹിത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക