1. ധർമശ്രവണം

    1. നാ.
    2. ധർമോപദേശം കേൾക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക