1. ധർമസാധന

    1. നാ.
    2. ധർമം നിറവേറ്റൽ, കർത്തവ്യനിർവഹണം
  2. ധർമസ്ഥൻ

    1. നാ.
    2. ധർമപാലകൻ, നീതിപാലകൻ, ന്യായാധിപതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക