1. ധർമാത്മാവ്

    1. നാ.
    2. ധർമനിരതമായ മനസ്സോടുകൂടിയവൻ, ധർമിഷ്ഠൻ, നീതിനിഷ്ഠയുള്ളവൻ, സദാചാരനിരതൻ, കർത്തവ്യനിരതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക