1. ധർമാധ്യക്ഷൻ

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. ന്യായപാലകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക