1. ധർമാനുഷ്ഠാനം

    1. നാ.
    2. ധാർമികതത്ത്വങ്ങളുടെ പാലനം, കർത്തവ്യനിർവഹണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക