1. ധർമാർഥം

    1. നാ.
    2. ധർമത്തിനുവേണ്ടി
    3. നിയമത്തിനോ കർത്തവ്യത്തിനോ അനുസൃതമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക