1. ധർഷിണി

    1. നാ.
    2. കുലട, ധർഷണി
  2. ധർഷണി

    1. നാ.
    2. സ്വൈരിണി, ദുർനടത്തക്കാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക