1. ധർഷിത1

  1. വി.
  2. നിന്ദിക്കപ്പെട്ട
  3. ബലപ്രയോഗിച്ചു കീഴടക്കിയ
  4. ചാരിത്രം ഭഞ്ജിക്കപ്പെട്ട
 2. ധർഷിത2

  1. നാ.
  2. ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീ
 3. ദർശിത

  1. വി.
  2. കാണപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക