1. നംഗൻ

    1. നാ.
    2. കാമുകൻ, ജാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക