1. നം2

  1. -
  2. നാം എന്ന സർവനാമം നിർദേശിക ഒഴികെയുള്ള വിഭക്തികളിൽ പ്രത്യയങ്ങൾക്കുമുമ്പു കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം. ഉദാ: നമ്മോടു, നമ്മുടെ, നമ്മിൽ.
 2. നം1

  1. -
  2. നാം എന്ന ബഹുവചനസർവനാമം
  3. (സമാസത്തിൽ) നാം എന്നതിൻറെ സംബന്ധികാരൂപം. ഉദാ: നാംപിരാട്ടി = തമ്പുരാട്ടി
 3. പരിശോധം, -നം

  1. നാ.
  2. ശുദ്ധമാക്കൽ
  3. ഒത്തുനോക്കൽ, പിഴതീർക്കൽ (ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ)
  4. ഗുണവും ദോഷവും കണ്ടെത്തി വിലയിരുത്തൽ, മൂല്യനിർണയം (പ്രവർത്തനം, ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം, ഉത്തരക്കടലാസ് എന്നിവയുടെ വിലയിരുത്തൽപോലെ)
 4. നിർവപണം, -നം

  1. നാ.
  2. ചിതറൽ
  3. തളിക്കൽ
  4. ഒഴിക്കൽ
  5. അർപ്പിക്കൽ
 5. ഭോഷത്തരം, -നം

  1. നാ.
  2. ഭോഷത്തം
 6. നാം

  1. നാ. ബ.വ.
  2. ഞാൻ
  3. നമ്മൾ
 7. ണം

  1. നാ.
  2. ജ്ഞാനം
  3. ആഭരണം
  4. നിശ്ചയം, നിർണയം
  5. ഡനം
 8. ആഖം, -നം

  1. നാ.
  2. തൂമ്പ, കൈക്കോട്ട്, മൺവെട്ടി
 9. ഈശാനകോൺ, -ണം

  1. നാ.
  2. വടക്കുകിഴക്കേ ദിക്ക്
 10. നോം

  1. സ.നാ.
  2. ഞാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക