1. നകട്ടുക

    1. ക്രി.
    2. നശിപ്പിക്കുക
    3. ഇളക്കിമറിക്കുക
    4. അരയ്ക്കുക
    5. വിഴുങ്ങിക്കളയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക