1. നകുലം

  1. നാ.
  2. കുങ്കുമം
  3. കീരി
 2. നാകുലം

  1. നാ.
  2. നകുലത്തെ (കീരിയെ) സംബന്ധിച്ചത്
  3. അരത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക