1. നകുലി

    1. നാ.
    2. കുങ്കുമം
    3. മുള്ളിലവ്
    4. മാഞ്ചി
    5. പെൺകീരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക