1. നക്കി1

  1. നാ.
  2. അൽപംപോലും ശേഷിക്കാതെ നക്കിയെടുക്കുക
  3. അതിസ്നേഹം ഭാവിക്കുക. നക്കിശുദ്ധം മാറ്റുക = എച്ചിലാക്കാന്വേണ്ടിമാത്രം തൊട്ടു നാക്കില്വയ്ക്കുക
  4. സ്നേഹം ഭാവിച്ച് അപകടത്തിലാക്കുക
 2. നക്കി2

  1. ക്രി.
  2. ഭൂ.രൂ
 3. എച്ചിൽതീനി, -നക്കി

  1. നാ.
  2. എച്ചിൽതിന്നുന്ന ആൾ, ഇരപ്പാളി (നിന്ദാവചനം)
  3. കാളിയുടെ ഗണത്തിലെ ഒരു ഭൂതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക