1. നക്കൽ1

    1. -
    2. നാമരൂപം.
  2. നക്കൽ2

    1. നാ.
    2. ആദ്യപകർപ്പ്, കാര്യങ്ങൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാത്തതും പിഴതീരാത്തതുമായ കരടുരേഖ x അസൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക