1. നക്ത

  1. വി.
  2. ലജ്ജിച്ച
 2. നകത്

  1. നാ.
  2. രൊക്കമായികൊടുക്കുന്ന തുക
 3. നികുതി

  1. നാ.
  2. കരം
 4. നിക്ത

  1. വി.
  2. കഴുകപ്പെട്ട
  3. കഴുകിയ
 5. നിഖാത

  1. വി.
  2. ഖനനം ചെയ്യപ്പെട്ട
 6. നിഗത

  1. വി.
  2. പൊയ്പ്പോയ
 7. നിഘാതി1

  1. നാ.
  2. ഇരുമ്പുഗദ
  3. കൂടം, വലിയ ചുറ്റിക
 8. നിഘാതി2

  1. നാ.
  2. കൊല്ലുന്നവൻ, നശിപ്പിക്കുന്നവൻ
  3. ആഘാതമേൽപ്പിക്കുന്നവൻ
 9. നൈകധാ

  1. അവ്യ.
  2. ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം അല്ലാതെ, പലതരത്തിൽ
 10. നികത്ത്

  1. നാ.
  2. നികത്തൽ
  3. വയൽ കായൽ ചതുപ്പു മുതലായവ നികത്തിയുണ്ടാക്കിയ പറമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക