1. നക്തചര

    1. വി.
    2. രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക