1. നക്ഷത്രപദവി

    1. നാ.
    2. ആകാശം
    3. നക്ഷത്രമായിത്തീരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക