1. നക്ഷത്രയോഗം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. ചന്ദ്രൻ ഓരോനക്ഷത്രത്തിലും നിൽക്കുന്ന കാലം, ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രവുമായുള്ള ചേർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക