1. നക്ഷത്രീയ

    1. വി.
    2. നക്ഷത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച
    3. ഇരുപത്തേഴെണ്ണമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക