1. നഖംപച

    1. വി.
    2. നഖത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന. (പ്ര.) നഖംപചോക്ഷ്മളം = (കാൽ) നഖങ്ങളെ പൊള്ളിക്കത്തക്കവണ്ണം ചൂടുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക