1. നഖകുട്ടൻ

    1. നാ.
    2. നഖം മുറിക്കുന്നവൻ, ക്ഷുരകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക