1. നഖച്ഛേദ്യ

    1. വി.
    2. നഖംകൊണ്ട് മുറിക്കപ്പെടേണ്ട
    3. നഖംകൊണ്ട് മുറിക്കാവുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക