1. നഖരേഖ

    1. നാ.
    2. നഖംകൊണ്ടുവരയ്ക്കുന്ന രേഖ
    3. നഖത്തിൽ ചായം തേക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക